ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงทุ่งสง :: มีเขตอำนาจ ๑๐ อำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ อำเภอทุ่งสง นาบอน ช้างกลาง ฉวาง บางขัน ทุ่งใหญ่ พิปูน ถ้ำพรรณรา ร่อนพิบูลย์ และจุฬาภรณ์

การขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนิติกร เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม และพนักงานขับรถยนต์


                   ตามประกาศสำนักงานประจำศาลแขวงทุ่งสง เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนิติกร จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2559 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการสอบคัดเลือกและพิจารณาผลการสอบแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก และขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกโดยเรียงลำดับที่จากคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ดังรายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้  อ่านรายละเอียดได้จากประกาศที่แนบท้ายมาพร้อมนี้


เอกสารแนบ