ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงทุ่งสง :: มีเขตอำนาจ ๑๐ อำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ อำเภอทุ่งสง นาบอน ช้างกลาง ฉวาง บางขัน ทุ่งใหญ่ พิปูน ถ้ำพรรณรา ร่อนพิบูลย์ และจุฬาภรณ์

ศาลแขวงทุ่งสงให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานศาลแขวงสุราษฎร์ธานี

ศาลแขวงทุ่งสงให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานศาลแขวงสุราษฎร์ธานี
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายอภิชาต ไตรทิพยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงทุ่งสง นางอุไรพร แดงบรรจง ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงทุ่งสง และคณะเจ้าหน้าที่ศาลแขวงทุ่งสง ให้การต้อนรับนางปรียนันท์ กุลเจริญ เดชภิรัตนมงคล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสุราษฎร์ธานี นางกุลศรี หาญสุวาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงสุราษฎร์ธานี และคณะศึกษาดูงานศาลแขวงสุราษฎร์ธานี ณ ศาลแขวงทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ ศาลแขวงสุราษฎร์ธานีศึกษาดูงานเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการคดีและงานด้านต่าง ๆ ของศาล เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนำไปใช้พัฒนาระบบงานศาลแขวงสุราษฎร์ธานีต่อไป


เอกสารแนบ