ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงทุ่งสง :: มีเขตอำนาจ ๑๐ อำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ อำเภอทุ่งสง นาบอน ช้างกลาง ฉวาง บางขัน ทุ่งใหญ่ พิปูน ถ้ำพรรณรา ร่อนพิบูลย์ และจุฬาภรณ์

อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ ตรวจราชการศาลแขวงทุ่งสง

อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ ตรวจราชการศาลแขวงทุ่งสง
       เมื่อวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐  นาฬิกา  นายสมศักดิ์  ขวัญแก้ว  ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘  นายก่อเกียรติ สุพลพงษ์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๘ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘  นายพฤทธิ์  สันวงศ์  เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค ๘ และคณะ ตรวจราชการศาลจังหวัดทุ่งสง และศาลแขวงทุ่งสง
       ในการตรวจราชการได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดีตามนโยบายของประธานศาลฎีกา โดยพิจารณาพิพากษาให้แล้วเสร็จไม่เกิน ๒ ปี การนั่งพิจารณาคดีเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายและยึดประมวลจริยธรรมข้าราชการตุลาการ นั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะและตรงตามเวลานัด  ดูแลสำนวนคดีให้เรียบร้อย การส่งสำนวนคดีไปศาลสูงให้ดำเนินการโดยเร็ว ไม่หลงลืม ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว เสมอภาค เท่าเทียมกัน และให้ดูแลอาคารศาล และบ้านพักให้สง่างาม สะอาดและปลอดภัยอยู่เสมอ โดยมีนายณัฐนันท์ ดุจดําเกิง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดทุ่งสง  นายอภิชาติ  ไตรทิพยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงทุ่งสง และคณะให้การต้อนรับ


เอกสารแนบ