ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงทุ่งสง :: มีเขตอำนาจ ๑๐ อำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ อำเภอทุ่งสง นาบอน ช้างกลาง ฉวาง บางขัน ทุ่งใหญ่ พิปูน ถ้ำพรรณรา ร่อนพิบูลย์ และจุฬาภรณ์

ศาลแขวงทุ่งสงเข้าร่วมกิจกรรม“ชมรมอังคารกันเอง”

ศาลแขวงทุ่งสงเข้าร่วมกิจกรรม“ชมรมอังคารกันเอง”
       เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ นาฬิกา นายอภิชาติ ไตรทิพยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงทุ่งสง เข้าร่วมกิจกรรม“ชมรมอังคารกันเอง” ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ทั้งนี้ เป็นกิจกรรมพบปะ พูดคุย สร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบไม่เป็นทางการระหว่างส่วนราชการ อันจะนำไปสู่การประสานการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและประชาชนโดยรวม


เอกสารแนบ