ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงทุ่งสง :: มีเขตอำนาจ ๑๐ อำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ อำเภอทุ่งสง นาบอน ช้างกลาง ฉวาง บางขัน ทุ่งใหญ่ พิปูน ถ้ำพรรณรา ร่อนพิบูลย์ และจุฬาภรณ์

ศาลแขวงทุ่งสงเข้าร่วมกิจกรรม"ชมรมอังคารกันเอง"

ศาลแขวงทุ่งสงเข้าร่วมกิจกรรม"ชมรมอังคารกันเอง"
        เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ นาฬิกา นายอภิชาติ ไตรทิพยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงทุ่งสง เข้าร่วมกิจกรรม“ชมรมอังคารกันเอง” ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ทั้งนี้ เป็นกิจกรรมพบปะ พูดคุย สร้างความสัมพันธ์    ซึ่งกันและกันในรูปแบบไม่เป็นทางการอันจะนำไปสู่การประสาน การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและประชาชนโดยรวม


เอกสารแนบ